Els racons protegits de Lloret

El Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC) és un instrument de planejament urbanístic supramunicipal, elaborat d'acord amb la legislació urbanística catalana - Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme modificada per la Llei 10/2004 de 24 de desembre.
El Pla vol ser un instrument adequat per ordenar el sistema costaner de Catalunya des de els principis que inspiren el desenvolupament urbanístic sostenible i la defensa de l'interés general, únic legitimador del canvi de l'ús del sòl.Feu clic sobre la imatge per engrandir-la

Font: Generalitat de Catalunya

Dintre d'aquest pla n'hi ha diversos espais del litoral lloretenc que gaudeixen d'aquesta protecció. Acompanyant l'informe tècnic, hi trobem també una breu descripció paisatgística de l'indret en qüestió.

Són:
  • Es Pa de Sucre Sud
  • Canyelles Nord
  • Muntanya del Ferro Fred
  • Cala Gran
  • La Montgoda
  • Castell de Lloret
  • Santa Cristina
  • Treumal-La Vinya Blanca
Per descarregar les fitxes en format PDF, feu clic aquí